Ostrzeszów Moje miasto

Ostrzeszów - miasto za drutami

Niewielki Ostrzeszów w Wielkopolsce był w czasie wojny obozem jenieckim. Przez miasto przewinęło się 125 tysięcy żołnierzy, podoficerów i officerów wszystkich armii walczących z Niemcami. Jeńcy byli więzieni w szkole, w fabryce mebli, w synagodze, w urzędzie skarbowym i na Placach miejskich. Ostrzeszowianie przerzucali przez zasieki granie i ubrania. Pamiątki po jeńcach gromadzi Muzeum im. Władysława Golusa. Od lat osiemdziesiątych odwiedzają je rodziny jeńców norweskich. Norwegowie zapamiętali pełną serdeczności postawę mieszkańców Ostrzeszowa. 30 czerwca 2007 roku miasto odwiedził premier Norwegii Jens Stoltenberg. Jego dziadek był więźniem obozu. Premier dziękował Ostrzeszowianom z pomoc w czasie wojny.

Wypocznij w Ostrzeszowie - film promocyjny (wersja HD)

Miasto Ostrzeszów otwarte na turystów? Tak! Przekonuje o tym magistrat pokazując najnowszy film promocyjny, w którym Ostrzeszów i okolice grają rolę. W 8 minutach zawarta jest historia i teraźniejszość. www.wypocznijwostrzeszowie.pl www.ostrzeszow.pl scenariusz: Józef Czwordon, naczelnik Wy Promocji Promocji UMiG Ostrzeszów Wykonali: Anna Okrój, Maciej Motofa, Roman Biadała, Włodzimierż Kzwordon Włodzimierz Käckowiak, Karolfałski Małzyłacin Premier Marołazyłak, Karolfałsky Pm Kashłak 2013

Ostrzeszów panorama miasta

Ostrzeszów z lotu ptaka

Historia miasta

Początki osadnictwa na terenie, gdzie obecnie usytuowane jest miasto oraz gmina sięgają czasów starożytnych. Ostrzeszów został założony jako gród o charakterze obronnym na granicy ze śląskiem. Lokacja miasta nastąpiła w latach 1261 - 1283. Ze względu na zniszczenie lub zaginięcie przywileju lokacyjnego nie można określić dokładnie daty otrzymania praw miejskich.

Ostrzeszów zlokalizowany na ważnym szlaku handlowym śląsko-pomorskim został siedzibą sądu grodzkiego i znaczącym ośrodkiem gospodarczym posiadającym od XV wieku własną komorę celną.

Dynamiczny rozwój miasta nastąpił w XIV wieku za panowania Kazimierza Wielkiego. W tym okresie wzniesiono mury i zamek obronny, którego pozostałości tj. baszta i część fortyfikacji zachowały się do dzisiaj i stanowią atrakcję turystyczną miasta. Z XIV wieku pochodzi również późnogotycki Kościół farny pod wezwaniem N.M.P. Wniebowziętej wzniesiony na mocy aktu fundacyjnego wydanego przez Kazimierza Wielkiego w 1353 roku.

Wiek XVI i I poł. XVII wieku to bardzo pomyślny okres w historii Ostrzeszowa. Rozwój handlu i powstanie licznych cechów rzemieślniczych pociągnął za sobą znaczny wzrost gospodarczy miasta. Jednak późniejsze lata stały się okresem długotrwałej stagnacji, którą zapoczątkował niszczycielski najazd Szwedów w 1656 roku.

W latach (1793 - 1918) Ostrzeszów znalazł się pod panowaniem Prus.

Mieszkańcy miasta w czasie zaboru brali czynny udział w walkach narodowo - wyzwoleńczych. Czyn zbrojny i poświęcenie ostrzeszowiaków w 1918 roku upamiętnia Pomnik Powstańców Wielkopolskich odsłonięty w 1925 roku przez Gen. bryg. Józefa Hallera.

Okres II Rzeczpospolitej był czasem odbudowy polskich władz miejskich, życia społecznego i gospodarczego.

Z chwilą wybuchu II wojny światowej mieszkańcy Ostrzeszowa poddani zostali terrorowi i eksterminacji. W latach (1939 - 1945) w obozie utworzonym na terenie miasta przebywało ponad 125 tys. więźniów polskich i alianckich, którzy zetknęli się z pomocą organizowaną przez mieszkańców Ostrzeszowa i okolic. W przedzień wyzwolenia tj. 20.01.1945r. Niemcy rozstrzelali 14 przypadkowo internowanych Polaków. Dzień ten Ostrzeszowianie nazwali"Krwawą Sobotą''. Następnego dnia, w niedzielę 21 stycznia 1945 roku Ostrzeszów został wyzwolony przez Armię Radziecką.

Po wyzwoleniu miasta przystąpiono do likwidacji zniszczeń wojennych i organizacji życia społeczno - gospodarczego w mieście. Późniejsze lata były okresem intensywnego rozwoju Ostrzeszowa. Rozbudowa już istniejących zakładów przemysłowych i tworzenie nowych spowodowało rozwój terytorialny i ludnościowy miasta. Powstały nowe osiedla mieszkaniowe i placówki kulturalno - oświatowe.

Dzisiejszy Ostrzeszów liczy ok. 15 tys. mieszkańców i staje się znaczącym ośrodkiem przemysłu motoryzacyjnego, metalowego, ceramicznego, meblowego, usług budowlano - montażowych, przetwórstwa spożywczego a także rzemiosła o wielowiekowej tradycji.

 


  Herb Ostrzeszowa zmieniał się na przestrzeni wieków. Próbę ukazania "ewolucji" herbu naszej miasta podjął Pan Władysław Graf w publikacji "Ostrzeszów – Urzędy Miejskie" (2005r.), wydanej w ramach cyklu "Zeszyty Ostrzeszowskie".

    Herb miasta Ostrzeszowa prawdopodobnie został ustanowiony podczas lokacji miasta przez króla Ludwika Węgierskiego (1370-1382). Wtedy został określony jego kształt i wizerunek. Ostrzeszów jako miasto królewskie na prawach magdeburskich zachowało regułę wizerunku herbowego dla miast królewskich, według której na tarczy heraldycznej umieszczano orła z godła państwowego w całości lub wyrażonego w części.
Dla herbu Ostrzeszowa przyjęto nie całego orła z godła państwowego, lecz jego głowę z szyją (w niektórych okresach wyobrażano orła w całości).

     Na podstawie różnych publikacji dotąd wydanych i dotyczących herbów miast polskich, artykułów prasowych i pism okolicznościowych oraz opisów kronikarskich Pan Władysław Graf dokonał próby odtworzenia herbów ostrzeszowskich, które były używane na przestrzeni od XIV w. po czasy dzisiejsze. Używane do 1919 roku rozrysował osobiście, a późniejsze są skopiowane z różnych archiwaliów lub Uchwał Rady Miejskiej Ostrzeszowa.

     Bardzo często wizerunki herbu miasta Ostrzeszowa, przy zachowaniu podstawowych akcentów, były rysowane według osobistych wizji grafików w formach przez nich stosowanych. Prawo używania herbu miasta Ostrzeszowa nadało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych"Dekretem z dnia 27 maja 1922 roku’’.

     Ostatecznie sprawę uregulowania wizerunku herbu Miasta Ostrzeszowa rozwiązała Rada Miejska I kadencji po przywróceniu funkcji burmistrza i wyborze na to stanowisko dr inż. Stanisława Wabnica, gdy Przewodniczącym Rady Miejskiej był mgr Zygmunt Żurawski. Wtedy Rada Miejska w Ostrzeszowie Uchwałą Nr 7/32/90 z dnia 27 września 1990r. w sprawie ochrony herbu i barw Miasta i Gminy Ostrzeszów, postanowiła ściśle określić i zastrzec warunki używania herbu i barw.